About Me


盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。

三更灯火五更鸡,正是男儿读书时,黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。

Contact

Get In Touch